Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOOIJER HAARDEN & VLOEREN BV TE AMERSFOORT

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Hooijer Haarden & Vloeren: (verder: “Hooijer”) enerzijds en koper/opdrachtgever (verder: “wederpartij”) in verband met door of namens Hooijer te verrichten leveringen en de – al dan niet daarbij overeengekomen – werkzaamheden.
 2. Alle door Hooijer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, in dier voege dat de wederpartij daaraan geen rechten kan ontlenen.
 3. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgave e.d. vermelde gegevens zijn slechts ter aanduiding verstrekt zonder dat de te leveren zaak daar specifiek aan moet beantwoorden. Alle monsters worden slechts ter indicatie verstrekt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Hooijer wijst er nadrukkelijk op dat zich – vanwege de aard van het materiaal – substantiële afwijkingen kunnen voordoen in verband met eventueel getoonde voorbeelden of monsters wanneer bij de plaatsing van een kachel, openhaard of ander type van sfeerverwarming gebruik wordt gemaakt van natuursteen.
 5. Alle door Hooijer vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De wederpartij zal geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van Hooijer, noch know-how die van Hooijer afkomstig is aan derden meedelen, anders dan met toestemming van Hooijer.
 6. Wanneer Hooijer – om niet – offertes, tekeningen, berekeningen e.d. of know-how aan de wederpartij heeft verstrekt, is hij – onverminderd het voorgaande lid bepaalde – gerechtigd tot betaling door de wederpartij in verband hiermee, wanneer blijkt dat de wederpartij aan derden opdrachten heeft verstrekt waarbij van deze gegevens gebruik wordt gemaakt.

Artikel 2: Prijzen

 1. Alle door Hooijer vermelde prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, verzekeringspremies, etc.
 2. Wanneer door omstandigheden van Hooijer’s wil onafhankelijk, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend ten gevolge van een verhoging van rechten en/of accijnzen, officiële verhoging van importeurs-/fabrikantenprijzen, een prijsverhoging moet worden toegepast, staat het de wederpartij vrij om binnen acht dagen nadat hij op de hoogte is gesteld van de prijswijziging, de met Hooijer gesloten overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn bevoegdheid zoals vermeld in lid 2 van dit artikel, dan is hij gehouden tot een redelijke vergoeding van het door Hooijer reeds gepresteerde/de door Hooijer inmiddels gemaakte kosten.
 4. Indien de uitvoering van de order of opdracht op verzoek van wederpartij of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij wederpartij liggende oorzaken wordt vertraagd, komen alle uit deze vertraging voortvloeiende extra kosten – waaronder renteverlies – voor rekening van wederpartij.

Artikel 3: De opdracht

 1. De opdracht omvat uitsluitend de leveringen/werkzaamheden die op de opdrachtbevestiging zijn omschreven.
 2. Opdrachten die zijn gebaseerd op door wederpartij verstrekte modellen, tekeningen, berekeningen, aanwijzingen of andere gegevens, worden steeds aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de te verrichten werkzaamheden dienovereenkomstig kunnen worden uitgevoerd. Blijkt dat niet het geval, dan is Hooijer bevoegd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen danwel de overeenkomst te annuleren.
 3. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Hooijer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de wederpartij boven de in de overeenkomst vastgelegde omvang wordt geleverd en/of aangebracht danwel door hem boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
 4. Hooijer is gerechtigd de overeenkomst aan te passen voor zover dat nodig mocht zijn om de te leveren zaken of de installatie daarvan aan te passen aan eventuele wettelijke eisen of voorschriften.
 5. De wederpartij zorgt voor eigen rekening en risico dat:
  1. de werkzaamheden welke niet tot de opdracht van Hooijer behoren, zoals elektriciens- , hak-, breek-, metsel-, beton-, stucadoors-, schilderwerk of dergelijke werkzaamheden op een juiste wijze zijn verricht en dat dit tijdig – in ieder geval – vóór de beoogde leverantie of vóór de aanvang van de door Hooijer te verrichten werkzaamheden is geschied;
  2. licht en stroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en ter beschikking kan worden gesteld en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;
  3. de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde zaken alsmede de gereedschappen kunnen worden opgeslagen in af te sluiten ruimten.

Artikel 4: Levering

 1. Tenzij anders is overeengekomen vindt aflevering plaats aan het vestigingsadres van Hooijer.
 2. De in overeenkomst genoemde levertijd is steeds bij benadering en deze kan onder meer afhangen van het tijdstip waarop met eventuele door Hooijer te verrichten werkzaamheden kan worden aangevangen. Hierbij is onder meer van belang: de dag van ontvangst door Hooijer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d. en het tijdstip van de vervulling door de wederpartij van de voor het aanvangen van de werkzaamheden of zakelijke formaliteiten.
 3. De enkele overschrijding van de beoogde levertijd heeft niet tot gevolg dat Hooijer in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist waarbij aan Hooijer een redelijke termijn wordt geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen.
 4. Eventueel door Hooijer te verrichten meerwerk zal – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – een gezien de betreffende omstandigheden redelijke verlenging van de levertijd tot gevolg mogen hebben.
 5. Indien de wederpartij weigert de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen of indien de wederpartij door aan hem toe te rekenen omstandigheden niet in staat is de goederen in ontvangst te nemen, dan wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en komen de extra kosten die Hooijer moet maken ten gevolge van dit verzuim, voor rekening van de wederpartij.
 6. Wanneer de situatie zoals bedoelt in lid 5 van dit artikel zich voordoet, staan de aangeboden zaken gedurende maximaal twee maanden te zijner beschikking. De goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 5: Betaling en annulering

 1. Betaling van de door Hooijer toegezonden facturen dient te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Alle betalingen zullen zonder aftrek, verrekening of opschorting geschieden op een door Hooijer aan te wijzen bank- of girorekening.
 3. Wanneer betaling van één of meerdere toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen acht dagen na factuurdatum, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Hooijer zonder enige ingebrekestelling het recht de wederpartij over het gehele door hem verschuldigde bedrag 1% rente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur, onverminderd de Hooijer verder toekomende rechten, waaronder het recht op alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 120,--.
 4. Bij annulering van de overeenkomst door de wederpartij is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen of, indien dit hoger is, het werkelijke bedrag dat Hooijer door de annulering aan schade en/of gederfde winst lijdt.

Artikel 6: Risico-overgang

 1. Het risico van tenietgaan, beschadiging of diefstal van afgeleverde zaken, te verwerken zaken of van gereedschappen van Hooijer, welke zich in de macht van de wederpartij of in die van een door de wederpartij aangewezen derde bevinden, berust bij de wederpartij vanaf het moment van aflevering.
 2. Bij aflevering dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien op dat moment blijkt dat er schade aan de afgeleverde zaken zou zijn toegebracht, dient de wederpartij dit per omgaande schriftelijk aan Hooijer te melden.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de wederpartij geen volledige betaling van de aan hem verrichte leveringen van goederen of verrichte werkzaamheden heeft gedaan, blijven de aan de wederpartij geleverde goederen eigendom van Hooijer, onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1.
 2. Wanneer de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen of verrichte werkzaamheden niet nakomt of Hooijer uit andere hoofde nog enige vordering op de wederpartij heeft, is Hooijer gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Hooijer in rechte vergoeding te vorderen van eventueel door hem geleden schade.
 3. Wanneer de zaken reeds zijn geïnstalleerd, is de wederpartij gehouden om – op eerste verzoek van Hooijer – bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling ter zake te (doen laten) demonteren en aan Hooijer af te geven.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Hooijer als gevolg van een toerekenbare tekortkoming is, ter keuze van Hooijer, beperkt tot kosteloos herstel van het betreffende gebrek, tot kostenloze vervanging van de geleverde of de geïnstalleerde zaken of tot het terugbetalen van de in verband met de betreffende prestatie ontvangen bedragen. Hooijer zal niet tot meer gehouden kunnen worden.
 2. Hooijer is niet gehouden tot herstel of vervanging, noch aansprakelijk voor schade wanneer het vermeende gebrek of de schade het gevolg is van, of in verband staat met, ondeugdelijkheid van:
  1. zaken afkomstig van, of die zijn voorgeschreven door, de wederpartij;
  2. de grond en het gebouw waarop en waarin de zaken zijn geïnstalleerd;
  3. door de wederpartij verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.
 3. Hooijer aanvaardt – ongeacht de rechtsgrond van de vordering van de wederpartij – geen aansprakelijkheid voor gevolgschade zoals – maar niet beperkt tot – vertragingsschade, schade als gevolg van (schoorsteen)branden, schade aan zaken van de wederpartij en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
 4. Wanneer aan Hooijer niet de opdracht is verstrekt ter plaatse te onderzoeken of te doen onderzoeken of de aanwezige rookkanalen geschikt zijn voor de te plaatsen kachel, openhaard of ander type sfeerverwarming, dan draagt de wederpartij het risico in verband met eventuele ongeschiktheid van deze rookkanalen. Wanneer Hooijer deze geschiktheid wel heeft onderzocht, geldt het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
 5. Hetzelfde geldt wanneer Hooijer niet ter plaatse heeft onderzocht of er voldoende luchtcompensatie aanwezig is voor de te plaatsen kachel, openhaard of andere type van sfeerverwarming en het aanbrengen van een voorziening voor luchtcompensatie geen onderdeel van de opdracht is.

Artikel 9: Overmacht

 1. Wanneer Hooijer niet toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht) is hij niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, worden zijn verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is, langer duurt of zal duren dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Hooijer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij bevoegd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Van overmacht aan de zijde van Hooijer is onder meer sprake ingeval van stakingen, ernstige storingen in zijn bedrijf, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers of vervoersproblemen.

Artikel 10: Reclames en garanties

 1. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, verleende diensten als op factuurbedragen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de goederen of diensten of van de daarop betrekking hebbende facturen, bij aangetekend schrijven bij Hooijer te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten, waarop de reclames betrekking zouden hebben.
 2. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het in het vorige lid gestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
 3. Wanneer door de wederpartij conform het in lid 1 van dit artikel is gereclameerd, heeft Hooijer, te zijner keuze, het recht hetzij:
  1. het ontbrekende af te leveren, of;
  2. de afgeleverde goederen te herstellen, mits Hooijer hieraan redelijkerwijs kan voldoen, danwel;
  3. de afgeleverde goederen te vervangen, zulks onder verplichting van de wederpartij om alsdan het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren.
 4. Hooijer is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de wederpartij op het ogenblik van indiening daarvan aan al zijn jegens Hooijer bestaande verplichtingen heeft voldaan.
 5. Wanneer Hooijer een garantie heeft verstrekt, vallen in geen geval de gebreken daaronder die een gevolg zijn van normale slijtage, of van het niet in acht nemen door de wederpartij van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, noch vallen hieronder kleurafwijkingen in natuursteenproducten of de zich na verhitting voordoende verkleuringen. Een eventueel verstrekte garantie vervalt eveneens wanneer derden, zonder medeweten en instemming van Hooijer, reparatieopdrachten hebben uitgevoerd aan de geleverde zaken.

Artikel 11: Ontbinding

 1. De overeenkomst wordt geacht ontbonden te zijn zonder een rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of wanneer hij door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
 2. In geval van ontbinding van de overeenkomst ter zake van de in lid 1 van dit artikel aangegeven oorzaak, is de wederpartij aansprakelijk voor de door Hooijer geleden schade.

Artikel 12: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, onverminderd het recht van Hooijer om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet relatief bevoegde rechter.
 2. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.